Regeneratief begrazen in Vlaanderen

  • Bijttebier, Jo (Projectmedewerker)
  • Marchand, Fleur (Projectverantwoordelijke)
  • Vermeersch, Pieter (Voormalig projectmedewerker)
  • Liberloo, Marion (Voormalig projectmedewerker)

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Regeneratieve begrazing door koeien of runderen, waarbij opbouw van organische stof in de bodem het belangrijkste doel is, wordt momenteel nauwelijks in Vlaanderen gedaan. Met de operationele groep 'regeneratief grazen' willen de onderzoekers te weten komen in welke mate dit agro-ecologie systeem van graslandmanagement toepasbaar zou zijn in bepaalde bestaande veehouderijen in Vlaanderen. De operationele groep wenst lokale ervaringen op te bouwen onder Vlaamse omstandigheden. Er wordt rekening gehouden met de grote diversiteit aan veebedrijven die Vlaanderen rijk is.


Onderzoeksaanpak

De operationele groep telt 6 veehouders, met een duidelijke interesse voor, maar geen of beperkte ervaring in regeneratief begrazen. Zij doorlopen een traject waarin ze begeleid worden door een expert in regeneratief begrazen. Er is aandacht voor de eigenheid van elk veebedrijf en de motivaties en uitdagingen van de veehouders. De deelnemers worden gestimuleerd om via gerichte observaties meer inzicht te krijgen in de natuurlijke systemen waarop regeneratieve landbouw gebaseerd is.


Relevantie/Valorisatie

Er bestaat een evolutie om (oorspronkelijke) grazers permanenter op stal te houden, onder meer omwille van enterische emissies. De dieren produceren tijdens de herkauwing minder methaan (een broeikasgas) naargelang ze een preciezer gemengd rantsoen krijgen voorgeschoteld, hetgeen best lukt in een gecontroleerde stalomgeving. Daartegenover staat dat deze  productiesystemen commentaar krijgen wegens de impact op biodiversiteit en dierenwelzijn. Productiesystemen gebaseerd op agro-ecologie zoeken een valabel alternatief antwoord in dit debat. 

AcroniemREGENERATIEF BEGRAZEN
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/03/2128/02/23

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.