Sectorbrede geïntegreerde beheersing van ritnaalden

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Ritnaalden, de larven van kniptorren (Elateridae), zijn een groeiend probleem. Ze worden momenteel beschouwd als één van de schadelijkste bodeminsecten in de akker- en tuinbouw. Door hun polyfage karakter en hun meerjarige levenscyclus zijn deze keverlarven moeilijk te beheersen. De toegelaten middelen voor de geïntegreerde teelt blijken onvoldoende efficiënt om economische schade te voorkomen en bovendien niet in alle teelten toepasbaar. Het doel van dit IWT-LA traject is het ontwikkelen van een teeltoverschrijdend ritnaaldencompendium voor de landbouwer, steunend op drie IPM pijlers (observatie in de teelt, schadedrempels als beslissingsinstrument en bij voorkeur niet-chemische beheersingstechnieken).  

Onderzoeksaanpak
Op basis van een op te bouwen dataset (plaagmonitoring, klimaat-, teelt- en perceelsgebonden factoren,..) en statistische analyse worden de determinerende factoren, de relatie tussen de populatie ritnaalden en de schade, en de optimale praktijkrelevante bemonsteringstechniek in beeld gebracht. De bekomen risico-evaluatie vormt de basis voor de daarop volgende beslissing over een beheersingsaanpak. Verschillende beheersingsmethoden worden onderzocht, onder meer BCA’s selectieve chemische middelen. We kijken naar hun compatibiliteit met de innovatieve ‘attract & kill’-beheersingsstrategie. Op deze manier streven we naar een meer gerichte beheersing en een felle reductie van selectief chemisch insecticidengebruik. Wegens de geringe hoeveelheid product per m² wordt het gebruik van BCA’s bovendien haalbaar voor de praktijk.

Relevantie/Valorisatie
De gegenereerde kennis kreeg een permanent karakter in de vorm van een brochure en een app nl. AGRIORISK.  Deze app zal de komende jaren
blijvend geüpdatet worden door de partners. Het model achter de app biedt ook de mogelijkheid aan onderzoekers om nieuwe waarnemingen en monitoringsresultaten toe te voegen om zo het model te versterken. Er werden contacten gelegd met Vito en Belgapom om dit mee te laten integreren in het smart-farming platform Watch-it-Grow

Externe partner(s)
Inagro
Nationale Proeftuin voor Witloof
AcroniemIWT-RITNAALDEN
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/04/1531/03/19

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
  • Occurrence of wireworms in agricultural fields in Flanders, Belgium

    Taning, L., Witters, J., Berkvens, N., Temmerman, F., De Blauwer, V., RUTTEN, N., VANHAEREN, L., Van Ceulebroeck, C. & Casteels, H., 2016, COMMUNICATIONS IN AGRICULTURAL AND APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES. Vol. 81/3, 2016. 5 blz. (Comm. Appl. Biol. Sci; vol. 81, nr. 3).

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1peer review