Sociologische benadering van stopzettingsdynamieken binnen de Vlaamse landbouwsector

  • Rogge, Elke (Projectverantwoordelijke)
  • Messely, Lies (Projectbegeleider)
  • Sanders, Arthur (Voormalig doctoraatsstudent)
  • Adam, Jeroen (Voormalig Projectbegeleider)

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

Welke dynamieken van groei, inkrimping, continuering en stopzetting doen zich voor op de Vlaamse landbouwbedrijven en welke oorzaken en gevolgen horen daar bij? Dat is de centrale onderzoeksvraag van een sociologische doctoraatsstudie over stopzettingen van landbouwbedrijven. Al decennia lang karakteriseert de landbouwsector zich door een sterke afname in het totaal aantal bedrijven. Concreet beantwoordt dit onderzoek drie vragen: (1) binnen welke schaal/grootte categorieën van Vlaamse landbouwbedrijven is er sprake van groei, inkrimping, continuering of stopzetting? (2) welke persoonlijke overwegingen en bedrijfseconomische factoren zijn bepalend voor het ontwikkelingstraject (groei, inkrimping, continuering of stopzetting) van Vlaamse landbouwbedrijven? (3) Wat is de impact van verschillende beslissingen omtrent de ontwikkeling van het landbouwbedrijf op het welbevinden van Vlaamse landbouw(st)ers?


Onderzoeksaanpak

We gebruiken zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoekstechnieken. We maken een heldere longitudinale tijdsreeks uit een analyse van gegevens van individuele bedrijven tussen 2001 en 2018, zodat de veranderingen qua schaalgrootte (groei, krimp, verder gaan, stopzetting) duidelijk worden. De evoluties op Vlaams niveau worden verder onderzocht in een geografische afgebakende case studie. De tweede en derde vraag worden beantwoord aan de hand van diepte-interviews en etnografisch werk met landbouw(st)ers.


Relevantie/Valorisatie

Om een toekomstbeleid voor de Vlaamse landbouwsector te onderbouwen is het noodzakelijk de veranderingen in het aantal bedrijven, en de daaraan verbonden mechanismen, beter te kennen. Door kennisopbouw rond de soort ontwikkelingen die plaatsgrijpen bij welk type bedrijven, en rond de bepalende factoren die er spelen op persoonlijk en bedrijfsniveau, levert deze studie een toegevoegde waarde voor discussies over de aan gang zijnde agrarische ontwikkelingen in Vlaanderen en hun context en gevolgen. Dit onderzoek versterkt ook de bewustwording van concrete problematieken waarmee landbouw(st)ers geconfronteerd worden en hoe nagedacht kan worden om deze te verhelpen met het oog op een duurzame en robuuste Vlaamse landbouwsector.

AcroniemPHD ARTHUR
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/08/191/07/21

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.