SoleDNA: Karakteriseren van een data arm tongbestand via DNA en eDNA

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

SoleDNA gaat over genetische technieken om de stock identiteit van tong effciënt en trefzeker te kunnen verhelderen. En ook over onderzoek naar ‘vrij’ DNA (eDNA) van tong en schol in het water, en in welke mate dit  kan gebruikt worden om de aanwezigheid en biomassa van zowel tong als schol te bepalen. Wanneer deze innovatieve bepaling van aanwezigheid en biomassa van een vissoort op punt geraakt, krijgt de wetenschap een interessant alternatief om meer, dus correctere data te verzamelen over (data-arme) visbestanden, en dit op een niet-invasieve manier.


Onderzoeksaanpak

De stock identiteit van een vispopulatie onderzoeken is momenteel complex. Onderzoekers brengen de  genetische diversiteit van tong in kaart, binnen en tussen de ICES gebieden. Daarvoor bemonsteren ze  weefsel van tong afkomstig uit verschillende gebieden, voor verdere DNA analyse. Na het sequeneren van het DNA worden de miljoenen sequenties gefilterd en gekoppeld aan het referentiegenoom van tong en met behulp van bio-informatica geanalyseerd. Om nu de eDNA techniek scherp te stellen als proxy voor tong en schol detectie en biomassa, legt ILVO reeds lang een bijzondere datacollectie aan, tijdens de bestaande ILVO- campagnes op zee: telekens wordt op verschillende locaties zeewater bemonsterd vlakbij de zeebodem. Van  deze locaties zijn ook de gedetailleerde vangstdata beschikbaar voor tong en schol. De uitgefilderde eDNA patronen toetsen we aan gekende verspreidingspatronen van beide soorten. Het zeewater wordt gefilterd en het eDNA wordt rechtstreeks van de filters geïsoleerd, waarna kwantificatie kan gebeuren met behulp van de digital droplet PCR (Biorad). Deze methode gebruikt soortspecifieke primers en probes die enkel het DNA van tong of schol vermenigvuldigen. 


Relevantie/Valorisatie

De relevantie van dit project zit in de versterking van wetenschapsonderbouwde beleidsdaden. Afgesproken is dat, indien de resultaten wijzen op de nood aan concrete wijzigingen in het huidige beheer van data-arme visbestanden en meer specifiek het tongbestand in 27.7h-k, er proactieve gesprekken komen met de bevoegde instanties. Het nationaal beleid (Vlaamse overheid – Departement Landbouw en Visserij – Dienst visserij) is één van deze instanties. Zij zouden de projectresultaten kunnen aanwenden in quota- en brexitonderhandelingen. ICES, als verantwoordelijke organisatie voor de bestandsramingen, wordt eveneens ten gepaste tijde geïnformeerd en gesensibiliseerd zodat eventuele concrete wijzigingen kunnen doorgevoerd worden in het adviesproces.

AcroniemSOLEDNA
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/09/2130/11/23

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.