Studie naar de mogelijkheden voor implementatie van welzijnscontroles via diergerelateerde parameters

  Projectdetails

  Beschrijving

  Algemeen kader
  Om het welzijn van vleeskippen in België te beoordelen is er nood aan een praktisch toepasbare, uniforme en kostenefficiënte methode. Doorgaans baseert een dergelijke beoordeling zich op checklists met omgevingsfactoren die de werkelijke welzijnssituatie niet altijd accuraat weergeven. Een beter beeld van het welzijn van vleeskippen verkrijg je door een protocol toe te passen dat gebaseerd is op diverse diergebonden welzijnsindicatoren die op een zorgvuldige manier onderling gewogen worden. Maar dat is betrekkelijk tijdrovend en daardoor in de praktijk moeilijk te gebruiken. In dit project is bekeken of een Europees protocol waarin diverse welzijnsmetingen en hun weging opgenomen zijn (Welfare Quality) op een vereenvoudigde manier toegepast kan worden om het welzijn van vleeskippen op Belgische vleeskippenbedrijven te beoordelen. Ook is beoordeeld of de uitkomst van dit protocol voorspeld kan worden op basis van data die momenteel al routinematig door de sector zelf verzameld worden.

  Onderzoeksaanpak
  Via een sneeuwbalmethode hebben we geïnventariseerd welke data reeds routinematig door de sector verzameld worden en of de instanties bereid zijn om deze data te delen ten bate van het onderzoek. Vervolgens is het welzijn van 60 koppels vleeskippen beoordeeld op commerciële bedrijven en aan de slachtlijn, aan de hand van het volledige Welfare Quality Protocol. We hebben dan geanalyseerd of de eindbeoordeling van het protocol bepaald kon worden uit slechts een deel van de in het protocol opgenomen indicatoren, of uit de verzamelde routine data. Tevens is bepaald hoe gevoelig de eindbeoordeling van het protocol is voor veranderingen in de diverse losse indicatoren waaruit het protocol opgebouwd is.

  Relevantie/Valorisatie
  Uit dit onderzoek blijkt dat de eindbeoordeling ivm dierenwelzijn zeer sterk gestuurd wordt door slechts een klein aantal van de in het protocol opgenomen indicatoren. Oorzaak is de specifieke manier waarop de verschillende indicatoren binnen het bestaande protocol geintegreerd worden. Hoewel het theoretisch dus mogelijk is om tot een zeer gelijkaardige eindbeoordeling te komen door slechts enkele indicatoren op te volgen (of door routinedata te gebruiken) kan dit door de onderzoekers niet aangeraden worden. Dit omdat de eindbeoordeling van het protocol zeer gevoelig blijkt voor veranderingen van een indicator waarvan de validiteit in vraag gesteld kan worden (het aantal kippen per drinker, waarvan de betekenis voor het welzijn onduidelijk is binnen de spreiding die in de praktijk wordt waargenomen). Daarentegen blijkt de einduitslag zeer ONgevoelig voor veranderingen in belangrijke gezondheidsparameters (kreupelheid, voetzoollaesies, afkeuringen, sterfte). Het gebruik van dit protocol om het welzijn van Belgische vleeskippen te beoordelen kan dan ook niet aangeraden worden, noch in volledige, noch in verkorte vorm.
  AcroniemANASPAR
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/12/1331/12/15

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.