Symbiose BodemBreed: het zoeken van linken en tegenstellingen tussen en het samenvatten van de diverse onderdelen van het Interregproject BodemBreed

  Projectdetails

  Beschrijving

  Algemeen kader
  Het Interregproject BodemBreed focust op duurzaam landbouwkundig bodembeheer. De doelstellingen zijn: (1) het inzichtelijk maken van de complexe samenhang tussen bodemchemische, -fysische en -biologische eigenschappen en processen; landbouwkundige geschiktheid; en gewasopbrengst, (2) het zoeken naar bruikbare indicatoren voor en het meten van bodemkwaliteit, en (3) het evalueren hoe we op dat alles kunnen inspelen met passende teelttechnische maatregelen. Hierbij begrenst het onderzoeksveld zich tot wat relevant en haalbaar is binnen het projectgebied in Vlaanderen en Nederlands Limburg. De nadruk van dit project ligt vooral op bodembewerking.

  Onderzoeksaanpak
  In het BodemBreed project werden via gecombineerde onderzoeksmethodes een ruime set aan kennis, (proefveld)resultaten en ervaringen verzameld. ILVO ordent de resultaten, de verkregen inzichten, interessante trends, interacties maar ook tegenstellingen en knelpunten uit de diverse projectactiviteiten in een eindrapport. De doelgroepen zijn landbouwers, voorlichters (consulenten), beleidsmakers, andere onderzoeksinstellingen en het onderwijs.


   

  Relevantie/Valorisatie
  De waarde van dit onderzoek en van het eindrapport ligt in een groeiend besef over het belang van bodembewerking als een weloverwogen en lokaal aangepaste maatregel. Wij verwachten dat de doelgroepen bodembeheer (inclusief bewerking, bemesting, teeltrotatie en gewasbescherming) gaan beschouwen als geïntegreerd in een ruimere systeembenadering, gebaseerd op kennis en nauwgezette evaluatie van de perceelstoestand. Een geïntegreerd beleid en multidisciplinair onderzoek over langere termijn kunnen dit ondersteunen. De methode om landbouwers actief te betrekken en hun advies in te winnen is cruciaal  voor de beoogde wijziging van mentaliteit t.a.v. bodembeheer.
  AcroniemSYMBIOSE
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/02/1131/05/12

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.