Toepasbaarheid van cortisol in varkenshaar als lange termijn stress indicator voor de on-site evaluatie van dierenwelzijn op varkensbedrijven

 • Aerts, Johan (Projectverantwoordelijke)
 • Bos, Emilie-Julie (Voormalig Onderzoeker)
 • Van Riet, Miriam (Voormalig Onderzoeker)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Algemeen kader
  Het voornaamste onderzoeksdoel in dit project is het aantonen dat cortisol in varkenshaar een valabele biomerker voor lange termijn stress is. Dit vormt immers de basis voor de toekomstige ontwikkeling van een biosensor waarmee op het landbouwbedrijf of in het slachthuis op een snelle, eenvoudige en goedkope wijze cortisol in haar van varkens kan bepaald worden. Cortisol wordt beschouwd als een universele biomerker voor stress. De matrices waarin deze tot op heden echter bepaald worden, zijn veelal interfererend met het eindresultaat (bloed) dan wel moeilijk of onmogelijk te verzamelen (feces, urine, speeksel). (Varkens)haar als matrix is eenvoudig en niet invasief te bemonsteren. Hierdoor wordt het mogelijk om het dierenwelzijn over een langere periode op een objectieve, diervriendelijke alsook logistiek en financieel haalbare manier op grote schaal te evalueren.

  Onderzoeksaanpak
  Met behulp van UPLC-MS/MS zal varkenshaar geanalyseerd worden teneinde de concentratie cortisol hierin te bepalen. Na chemische validatie worden stalen van varkenshaar, afkomstig van dieren uit verschillende praktijkbedrijven, geanalyseerd om de methode biologisch te valideren. Hierbij zijn er ook stalen van dieren die pootproblemen hebben dewelke tot een verhoogde stress en zodoende een verhoogd cortisolgehalte leiden. Tot slot evalueren we de specifieke toepasbaarheid van cortisol in haar als een valabele biomerker voor lange termijn stress bij varkens.

  Relevantie/Valorisatie
  Het consortium ziet een belangrijke meerwaarde en wetenschappelijk potentieel in het gebruik van cortisol in haar als een biomerker voor lange termijn stress bij varkens. De analyse van grote hoeveelheden monsters op praktijkbedrijven op korte tijd komt binnen handbereik. Een éénmalige monstername van varkenshaar ter plaatse kan informatie leveren over het lange termijn dierenwelzijn op praktijkbedrijven. Op zijn beurt kan dit de basis vormen voor een gefundeerde beslissingsstrategie inzake dierenwelzijn op praktijkbedrijven.

  Financiering
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu
  ILVO - Instituut voor Landbouw-, Visserij- en voedingsonderzoek

  Externe partner(s)
  UGent - Fac. Farmaceutische Wetenschappen
  AcroniemVARKCORT
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/05/1331/10/14

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.