Veredeling groenbemesters

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
In dit project zoekt ILVO naar mogelijke nieuwe soorten groenbemesters naast de gekende soorten kruisbloemigen gele mosterd, bladrammenas en bladkool. Tegelijk streven we naar verbeterde rassen. In een duurzame intensieve landbouw zijn groenbemesters agronomisch en ecologisch waardevol. Ze verbeteren het organische stofgehalte in de bodem, verhinderen de uitspoeling van nutriënten naar het grondwater, stimuleren het bodemleven en beschermen de bodem tegen erosie. De veelheid aan types landbouwbedrijven met bijhorende teeltplannen verantwoordt een ruim aanbod aan groenbemestingsgewassen.


 

Onderzoeksaanpak
We testen diverse soorten en rassen groenbemesters op hun landbouwkundige waarde in het veld. Hierbij beoordelen we de gewenste kwaliteiten zoals de vlotte kieming en jeugdgroei, de snelheid van bodembedekking, het onkruid onderdrukkend vermogen, de winterbedekking en de eventuele hergroei in het voorjaar. Daarnaast gaan we na of ploïdie veredeling een verbetering kan brengen in deze groenbemesters. We evalueren kenmerken zoals de laatheid van bloei (interessant voor de boer) en de hoge zaadopbrengst (interessant voor de zaadhandel). Met de beste genotypes bouwen we populaties op als basis voor nieuwe rassen.


 

Relevantie/Valorisatie
Groenbemesters bieden aan een duurzame landbouw een duidelijke meerwaarde. Naast de agronomische criteria spelen momenteel ook meer ecologische criteria een rol. Naast de voornoemde milieu-effecten, betrachten we met bepaalde groenbemesters ook om gunstige effecten te bekomen op het bijenbestand en het wildbestand. De nieuwe rassen die dit project ontwikkelt zullen aangewend worden in het kader van zowel de intensieve landbouw als de verruimde landbouw. Zo leveren we een bijdrage aan de agrarische duurzaamheid en aan de agrarische biodiversiteit. Multifunctionele groenbemesters passen in een multifunctionele landbouw.


 
AcroniemGROENBEMESTERS
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/12 → …

Vlaamse Disciplinelijst

  • Fytopathologie
  • Gewaswetenschappen
  • Kweken en biotechnologie van landbouwgewassen