Veredeling van voedergrassen en graslandkruiden

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
In de veredeling van graslandsoorten streeft het ILVO-veredelingsteam naar veelzijdige rassen van grassen, klaver en kruiden. Die verzekeren, wanneer ingemengd in de zadenmix voor grasland, niet alleen hoogwaardig ruwvoer. Ze moeten ook passen in een klimaat- en milieuvriendelijke uitbating. Deze rassen van voedergras (Engels en Italiaans raaigras, timothee, beemdlangbloem), klaver (witte en rode) en kruiden (weegbree) tonen, als gevolg van hun veredelingstraject, volgende kenmerken: ze geven jaarrond een hoge opbrengst, hun voederwaarde (verteerbaarheid, eiwitgehalte) is goed, ze zijn ziekteresistent en persistent, ze maken efficiënt gebruik van de beschikbare nutriënten en van het beschikbaar water, en ze leveren een goede zaadopbrengst. Met de rassen van de diverse soorten worden performante, complementaire mengsels samengesteld.

 

Onderzoeksaanpak
Binnen de natuurlijke variatie selecteren we individuele planten met gewenste eigenschappen. We recombineren de geselecteerde genotypes en fixeren de gewenste kenmerken in nieuwe rassen. We passen kloon- en familieselectie toe en selecteren - afhankelijk van het gewas - zowel op diploïd als op tetraploïd niveau. We evalueren de opbrengst in maaiproeven op het veld. De voederwaarde wordt geschat via NIRS. Voor de selectie naar ziekteresistentie zetten we biotoetsen in. Droogtetolerantie gaan we na onder mobiele regenkappen. Voor het uitvoeren van observaties op grote aantallen aparte planten en veldjes maken we gebruik van beeldanalyse (via drone) waarmee ook de evolutie van componenten in mengsels kan opgevolgd worden.

 

Relevantie/Valorisatie
Grasland beslaat 40% van het Vlaamse landbouwareaal en is de belangrijkste bedrijfseigen eiwitbron op rundveebedrijven. De ontwikkeling van graslandmengsels op basis van geselecteerde rassen leidt tot meer biodivers grasland met minder externe stikstofinput, een betere droogtetolerantie en langleefbaarheid, nutriëntenrijker voeder en evenwichtiger melk- en vleessamenstelling. Een betere verteerbaarheid zorgt voor betere dierlijke prestaties en een vermindering van de dierlijke uitstoot (stikstof, methaan). De introductie van deze nieuwe rassen en mengsels komen niet alleen ten goede aan de landbouwsector (zowel gangbaar als biologisch) maar ook aan de maatschappij, het milieu, de biodiversiteit en het klimaat.

 
AcroniemGRASLANDVEREDELING
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/02 → …

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.