Verfijning categorie landbouw in het model voor emissies door niet voor de weg bestemde mobiele machines

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Dit project focust op een betere emissierapportering voor de sector landbouw aan de Europese instanties. Europa vraagt aan de lidstaten om emissies te rapporteren in allerlei sectoren waaronder de landbouw. Een deel van de emissies (geassocieerd met mobiele machines die niet op de openbare weg komen) werd apart gemodelleerd voor Vlaanderen in het OFFREM model (2008-2009) (uitgevoerd door VITO en ILVO in opdracht van LNE). Dit model vertoont nog een aantal hiaten en mist goede overeenstemming met het voordien gebruikte model. We berekenen bijkomende kengetallen die de beste meting en voorspelling opleveren voor dieselverbruik door mobiele machines (trekkers…) die niet op de openbare weg komen. We zoeken ook een verklaring voor de verschillen in gerapporteerde emissies naargelang ze zijn berekend volgens één van de twee gangbare rekenmodellen. Dit project loopt in opdracht van LNE

  Onderzoeksaanpak
  We bepalen nieuwe kengetallen voor dieselverbruik (o.a. voor boomgaardteelten). We verfijnen bestaande kengetallen (o.a. categorie veehouderij). Deze dieselverbruiksgetallen worden door VITO in het model gebracht en de bijhorende emissies van fijn stof, NOX, CO2 enz. worden berekend. We onderzoeken de (grotere) verschillen in gerapporteerde emissies tussen het voorgaande en huidige model.

  Relevantie/Valorisatie
  Via dit onderzoek zijn de beide kwestieuze modellen afgestemd en is de categorie landbouw (o.a. enkele hiaten opvullen) in het bestaande OFFREM model verfijnd. Daardoor zijn de emissierapporteringen vanuit de landbouwsector naar Europa accurater. De kengetallen voor dieselverbruik zijn bovendien rechtstreeks bruikbaar in het exergie- en LCA-gebaseerd model dat binnen de ILVO onderzoekscluster SUSTAINTOOL wordt ontwikkeld.

  Externe partner(s)
  VITO - Vlaams Instituut Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek NV
  AcroniemOFFREM2
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/09/1230/06/13

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.