Vergelijking van de milieu-impact van verschillende landbouwproductiesystemen op basis van een voedingskorf

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

We wensen inzicht te krijgen in de sterkte en tekortkomingen van levenscyclusanalyse (LCA) als methode om de milieuduurzaamheid van voedingsproducten te bepalen. Hierbij is speciale aandacht voor de variatie aan landbouwproductiesystemen en –praktijken en hun effect op of bijdrage aan de milieuduurzaamheid van de voedingsproducten. Zowel negatieve als positieve bijdragen worden in rekening gebracht. De verworven inzichten moeten kansen voor (verder) onderzoek blootleggen. Deze studie is een opdracht van het departement Omgeving.


Onderzoeksaanpak

We verkennen de literatuur en passen de LCA-methode toe om (1) de tekortkomingen en kansen voor (verder) onderzoek te duiden van de LCA-methode bij het bepalen van de ecologische duurzaamheid van voeding, en (2) de ecologische duurzaamheid te berekenen van een voedingskorf, samengesteld uit een vast assortiment Belgische producten maar telkens afkomstig van een ander landbouwproductiesysteem of met inzet van specifieke landbouwtechnieken. In het praktische luik voeren we een klassieke impactbeoordeling uit die de negatieve bijdrage becijfert, en werken we een aangepaste methode uit als uitbreiding hierop met integratie van de positieve bijdrage onder de vorm van de geleverde ecosysteemdiensten.


Relevantie/Valorisatie

We krijgen meer inzicht in de tekortkomingen van de LCA-methode om voedingsproducten afkomstig van verschillende productiesystemen en geproduceerd met uiteenlopende landbouwtechnieken te beoordelen en onderling te vergelijken. We willen te weten komen of het mogelijk is om ook positieve bijdragen van specifieke productiesystemen en –technieken in rekening te brengen bij het beoordelen van de milieuduurzaamheid van voedingsproducten, en hoe dat dan moet gebeuren.

AcroniemLCA VOEDINGSKORF
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/03/2130/06/22

Vlaamse Disciplinelijst

  • Milieutechnologieën
  • Duurzame landbouw
  • Milieueffecten en risico assessment
  • Analyse en modellering van landbouwsystemen
  • Ecosysteemdiensten
  • Landbouwtechnologie
  • Productie van landbouwgewassen niet elders geclassificeerd