Verharde boerderij wordt productieve landerij

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

De Vlaamse overheid wenst een betonstop uit te voeren tegen 2040 en beschrijft in het jongste Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) haar visie op ‘robuuste open ruimte’. Binnen de proefprojecten ‘ontharding’ die de overheid uitrolt vanaf 2019 focust dit project op het onthardingspotentieel specifiek van vrijkomende landbouwsites. Wij vertrekken van het idee dat stoppende landbouwbedrijven grote onbenutte mogelijkheden bezitten voor drastische ontharding, namelijk wanneer men stapt van ‘volledige landbouwsite’ naar ‘volledige nieuwe open landbouwruimte’. Het is de bedoeling om obstakels, behoeften en werkbare recepten voor een dergelijke stap boven te spitten. Op lange termijn moet een doordachte en goed gedragen onthardingslogica bijdragen tot het beter behoud van de open (agrarische) ruimte. 


Onderzoeksaanpak

Vanuit experimentele proeftuinen in drie casegebieden toetsen we wat er enerzijds bevorderlijk en anderzijds contraproductief t.a.v. ontharding van vrijkomende landbouwsites. We maken een cartografie van het onthardingspotentieel. Het project hanteert een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Belangrijk is dat het onderzoek coproductief verloopt, dus zij aan zij met verschillende projectpartners en lokale stakeholders. Boerenbond staat in voor een uitgebreide dialoog en voor de verspreiding van de onderzoeksinzichten onder de leden. De resultaten uit de pilootcases worden vertaald in een actieprogramma met beleidsaanbevelingen en een leertraject met sensibilisering en communicatieacties gericht naar landbouwers.


Relevantie/Valorisatie

Bij aanvang van dit project observeren de onderzoekers dat de wettelijke mogelijkheid tot functiewijziging van (voormalige) landbouwbedrijfsgebouwen zeer vaak leidt tot bestendiging van de verharding, voor niet-agrarische activiteiten. Ontharding laat juist toe om de niet-meer-voor-landbouw-gebruikte sites opnieuw in te zetten voor landbouw. De ambitie van deze proeftuin is om te komen tot een cultuuromslag van ontharding binnen de landbouwsector, en kennis op te bouwen rond een haalbare modus operandi. Wij verwachten dat deze kennis belangrijk is om - conform doelstelling 5 van de strategische visie van het BRV – open ruimte te creëeren en te behouden, om verharding in landbouwgebied te reduceren, om meer oppervlaktewater te laten infiltreren en en om meer van de vrijkomende sites te hergebruiken binnen de professionele land- en tuinbouw.   

AcroniemONTHARDING
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/03/191/03/21

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.