Visserijmaatregelen in het kader van Europese richtlijnen rond natuurbeheer

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Door de Europese HabitatRichtlijn en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRMS) worden de EU lidstaten verplicht om specifieke onderwaterhabitats te beschermen. Voor België is dat Habitat 1110 (ondiepe zandbanken) en 1170 (grindbedden en schelpkokerworm-aggregaties). Voor de bescherming van deze habitats moeten gebieden afgebakend worden waar bodemberoering ten gevolge van menselijke activiteiten (o.a. visserij) wordt uitgesloten. Momenteel zijn er in het nieuwe Marien Ruimtelijk Plan (2021-26) drie zoekzones afgebakend om beide habitats maximaal te beschermen. Daarbij wordt gestreefd om de zones met een hoge ecologische waarde maximaal te vrijwaren en tegelijk de belangrijke economische activiteiten, zoals visserij, minimaal te benadelen.


Onderzoeksaanpak

Samen met het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen wordt gewerkt aan drie essentiële onderzoekstaken, nl.:


(1)    Een update van de habitatgeschiktheidskaarten voor macrobenthos (ongewervelde dieren die in de zeebodem leven) en een update van de biologische waarderingskaart (dd. 2008,  www.bwzee.be). Met deze kaarten kunnen we de ecologisch meest waardevolle gebieden afbakenen.            


(2)    Een update van de visserijactiviteit die de verschillende lidstaten n het Belgisch deel van de Noordzee uitvoeren, om de economisch waardevolle zones voor de visserij te karteren.


(3)    Een risico-analyse betreffende de gevoeligheid van de verschillende habitattypes (1110 en 1170) ten opzichte van bodemberoerende visserij.


(4)    De ontwikkeling van 4 scenario's met behulp van de MARXAN ruimtelijke planningstool betreffende de afbakening van habitatbeschermingsgebieden waar visserijmaatregelen van kracht zullen zijn.


Relevantie/Valorisatie

Dit project heeft als doel om een wetenschappelijk dossier op te stellen ter onderhandeling van visserijmaatregelen in het Belgisch deel van de Noordzee, zoals vastgelegd in het Belgisch Marien Ruimtelijk Plan (2021-26). Deze onderhandelingen worden gevoerd met Vlaanderen en de Europese lidstaten en moeten leiden tot een gedelegeerde verordening voor de Europese commissie. Dergelijke verordening bevat regels waarmee verdere invulling wordt gegeven aan eerder vastgestelde wetgeving, in dit geval in functie van bescherming van mariene gebieden.


Financiering
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu
AcroniemVISNAT2
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/2015/07/21

Vlaamse Disciplinelijst

  • Beslissings- en groepsondersteunende systemen
  • Mariene ecologie
  • Milieumanagement
  • Milieueffecten en risico assessment
  • High performance computing
  • Duurzaam visserijbeheer
  • Gemeenschapsecologie