Voederstrategieën ter verbetering van de P-benutting en vermindering van de P-uitstoot in het milieu bij pluimvee.

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Hoe kunnen we de hoeveelheid fosfor (P) in pluimveevoeder beter afstemmen op de behoefte van de kip en hoe kunnen we de benutting van het fytaat-P (PP) verhogen, zodat de voederstrategie een gunstiger resultaat oplevert op economisch, nutritioneel en ecologisch  vlak? Omdat het fytaat-P (PP) van de plantaardige grondstoffen  maar van 0 tot 50% gebruikt wordt door pluimvee (in functie van de leeftijd van de dieren en hun metabolisme) wordt onder andere (minerale) niet-fytaat-P (NPP) toegevoegd aan het voeder. Zo beschikken kippen over een voldoende (maar soms overvloedige) hoeveelheid verteerbaar P  voor hun optimale groei. Fytaat-P vormt echter complexen met andere nutriënten waardoor beschikbaarheid van deze nutriënten daalt. Dit onderzoek beoogt een optimalisering terzake, en uiteindelijk minder resterende P in de kippenmest.

Onderzoeksaanpak
Wij voeren empirische voederproeven uit waarbij we de effecten meten 1) van fasevoedering en 2) van het toevoegen van additieven (fytase, vitamine D3) die kunnen leiden tot een efficiënter gebruik van fosfor met minder uitscheiding. We ontwikkelen op basis van de verzamelde data nieuwe strategieën om  een antwoord te bieden aan zowel de gestelde economische en nutritionele als de ecologische problemen (eutrofiëring van de bodem door kippenmest).

Relevantie/Valorisatie
ILVO participeert in een Europese werkgroep om de kennis omtrent  fosfor in kippenvoeder te evalueren, te harmoniseren en verder uit te diepen. De werkgroep streeft naar een algemene definitie van ‘beschikbaar fosfor’ en een gestandaardiseerde manier om fosforbeschikbaarheid te bepalen. Zo hoopt men te komen tot correcte fosfor en calcium gehalten voor pluimveevoeders rekening houdend met alle factoren die de Ca en P beschikbaarheid kunnen beïnvloeden. Dit onderzoek moet finaal leiden tot een verlaagde eutrofiëring van akkers, tot goedkoper kippenvoer (minerale P is duur) en tot meer voedingsprecisie (nutritioneel afgestemd op dierlijke groei).

Financiering
ILVO - Instituut voor Landbouw-, Visserij- en voedingsonderzoek
AcroniemPLUIMIN
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/08 → …

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.