Zaadteeltonderzoek

 • Rijckaert, Georges (Voormalig Onderzoeker)
 • Van Waes, Johan (Voormalig Projectverantwoordelijke)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Dit onderzoek streeft naar optimalisering van de zaadteelttechniek van grassen, rode klaver en gele mosterd. We beogen eerst en vooral  een hoge zaadkwaliteit (onkruidvrij en ziektevrij) omwille van het hoog kwaliteitsniveau van ILVO’s eigen basiszaadproductie van RvP-rassen. In de tweede plaats streven we naar een stabiele hoge en dus rendabele zaadopbrengst zodat dergelijke “kleine gewassen” (R1-zaad) als alternatief en rendabel gewas kunnen ingeschakeld worden in een meer duurzame, Vlaamse landbouw. Een specifieke focus ligt op het zoeken en screenen van herbiciden, fungiciden en groeiregulatoren voor toepassing in "kleine gewassen" (minor crops), omdat het aantal toegelaten actieve stoffen van fytomiddelen op nationaal en EG-niveau daalt en omdat de fytosector de kleine gewassen weinig aandacht geeft. Een andere focus ligt op het screenen van de RvP-rassen (candivars) op hun zaadopbrengstpotentieel. Tussen de theoretisch potentiële zaadopbrengst (10.000 kg/ha - Italiaans raaigras-tetraploïd) en de praktijkopbrengst (2.000 kg/ha) ligt een grote gap, die we via onderzoek willen verkleinen.  

  Onderzoeksaanpak
  Het onderzoek maakt gebruik van de RvP-rassen (veredeld binnen ILVO - Plant- Toegepaste Genetica en Veredeling). Via  wetenschappelijke veldproeven en demoproeven op praktijkschaal (LCG Vlaanderen 2010-11-12) verhogen we de zaadopbrengst, kwaliteit en oogstzekerheid, waarbij we volgende onderzoeksparameters laten variëren en vervolgens meten en observeren: nl. onkruidbestrijding, groeiregulatie, ziektebestrijding, rassenkeuze, beperking van zaadverliezen (kleefstoffen, groeihormonen, optimaal oogsttijdstip, oogstmachines).  We optimaliseren de N-bemesting bij zaadteelt van Italiaans raaigras d.m.v. reflectiemetingen (Greenseeker) gedurende het groeiseizoen, ter bepaling van de optimale plant N-inhoud en de eventuele noodzakelijke N-bijbemesting. We bewerkstelligen de erkenning van fytomiddelen voor toepassing in zaadgewassen. De resultaten van de veldproeven vertalen we in advies over de meest duurzame, performante en tegelijk zaadproductieve cultivars.

  Relevantie/Valorisatie
  ILVO heeft veredelingsprogramma’s lopen voor de genoemde “kleine gewassen” en commercialiseert eigen cultivars (RvP-rassen), na vermeerdering door basiszaadtelers en  R1-zaadtelers; deze laatste via de zaadhandelaars. Door de verbeterde zaadteelttechnieken en inzichten, en door de screening inzake zaadproductiviteit van de nieuwe cultivars verwachten we in de komende jaren een aanzienlijke stijging van de zaadopbrengst. Dat is gunstig voor de zaadtelers van basiszaad van RvP-cultivars en deze van R1-zaad in het algemeen. De onderzoeksresultaten zijn direct bruikbaar in de teeltbegeleiding en voorlichting van de betrokken zaadvermeerderaars en –handelaars. Wij werken voor de informatiedoorstroming samen met de landbouwpraktijkcentra (Inagro - LCG Granen Vlaanderen). Zaadgewassen (graszaad) brengen meer diversificatie op de Vlaamse bedrijven en vooral Italiaans raaigras hoort typisch thuis op de Vlaamse, intensieve rundveebedrijven, omwille van het gecombineerd voeder- en zaadproductiesysteem.                                                  
  AcroniemWEB_ZAADTEELT
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/02/0931/12/17

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.