α-Amylase gene expression during kernel development in relation to pre-harvest sprouting in wheat and triticale

Sarah De Laethauwer, Jan De Riek, Ingeborg Stals, Dirk Reheul, Geert Haesaert

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'α-Amylase gene expression during kernel development in relation to pre-harvest sprouting in wheat and triticale'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie

    Medicijnen en Levenswetenschappen