Beschikbaarheid en gebruik van biologische dierlijke mest in Vlaanderen: actuele situatie en toekomstperspectief: Deelrapport 3 ADLO-onderzoeksproject “Optimale aanwending van biologische mest van kippen en herkauwers voor een gezond biologisch gewas”

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportpeer review

  6 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Eén van de basisprincipes van biologische landbouw is de gesloten nutriëntenkringloop. Optimaal gebruik van het bestaande aanbod biologische mest is een cruciale schakel in de evolutie naar een 100% biologische keten. Daarmee staat de biologische sector voor een grote opgave. Zijn er voldoende biologische productiemiddelen voorhanden op het juiste moment? Kan de bemesting geoptimaliseerd worden binnen de wettelijke beperkingen qua nutriëntenaanvoer en gekoppeld aan economische productiecijfers? Wat met het evenwicht tussen de verschillende biologische deelsectoren, toepasbaarheid vanuit praktisch oogpunt van bepaalde mesttypes, samenstelling van de mest, contacten en afstand tussen de biologische mestproducent en de –afnemer?
  In deze deskstudie werd in kaart gebracht hoe groot en kwaliteitsvol het aanbod biologische mest is en wordt de beschikbaarheid, de herkomst, de verhandeling en de aanwending van de verschillende mesttypes op de biologische landbouwbedrijven onder de loep genomen. Dit alles wordt in relatie gebracht met de bedrijfsvoering en een evoluerende wetgeving.
  Dit wetenschappelijk rapport is op aanvraag verkrijgbaar. Neem daarvoor contact op met Bert Reubens.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  Aantal pagina’s85
  PublicatiestatusGepubliceerd - dec.-2012

  Dit citeren