Beschrijving van de visserijactiviteiten in het Belgisch deel van de Noordzee in functie van de aanvraag bij de Europese Commissie voor visserijmaatregelen in de Vlaamse Banken (Habitatrichtlijngebied)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  339 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De Natura 2000 gebieden in de Belgische Noordzee zijn de drie Vogelrichtlijngebieden (SBZ1, SBZ2 en SBZ3) en het Habitatrichtlijngebied “Vlaamse Banken”. Binnen het Natura 2000 gebied Vlaamse
  Banken werden in het Ontwerp Koninklijk Besluit van het Marien Ruimtelijk plan vier zones aangeduid waar mogelijk visserijmaatregelen voorgesteld zijn. Om de potentiële gevolgen van dergelijke maatregelen op de aanwezige habitats (herstel) en op de visserijsector (verlies van visgrond) te kunnen inschatten, is er nood aan een gedetailleerd overzicht van de visserijactiviteit in het gebied, de verspreiding van de vloot (per natie, vistuig en soort), en informatie over de
  doelsoorten over de laatste 3 jaar. Deze informatie werd gecompileerd voor Belgische, Nederlandse en Britse vaartuigen die actief waren in Belgische wateren in de periode 2010-2012, gebaseerd op VMS data en logboekgegevens. Informatie van Franse, Duitse en Deense vaartuigen kon niet
  verkregen worden. De resultaten van de analyses op visserij-intensiteit en aanvoer van doelsoorten zijn weergegeven per vlagstaat, per métier en per kwartaal voor activiteit binnen het BNZ in het algemeen en voor het
  Natura 2000 gebied Vlaamse Banken en de vier voorgestelde zones in het bijzonder. Op het niveau van het BNZ en het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken zijn voor de periode 2010-2012 de métiers garnaalvisserij en boomkorvisserij (70-99) veruit het belangrijkst, zowel voor de
  Belgische als de Nederlandse vloot. Binnen de garnalenvisserij is de activiteit van de Belgische vaartuigen het hoogst (2.5 keer hoger dan de Nederlandse), terwijl voor de boomkorvisserij de Nederlandse vloot een veel hogere intensiteit vertoonde (4 keer hoger dan de Belgische). Andere voorkomende métiers zijn andere boomkorvisserij (100-119, >120, niet gespecifieerd),
  bordenvisserij, lijnenvisserij (hengel, longline), seinevisserij (incl. flyshoot), staand want, pelagische visserij en pottenvisserij. De activiteit van de Engelse vloot binnen het BNZ is vrij beperkt. Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de gegevens weer over visserij binnen het Natura 2000 gebied de Vlaamse Banken en de vier vooropgestelde zones voor visserijmaatregelen per vlagstaat en per métier (Rood: hoge inspanning; oranje: medium inspanning; geel: lage inspanning; wit: niet bevist). Vissoorten worden vermeld als de aanvoerwaarden van minstens één kwadrant (3km²) binnen de zone meer dan 10 ton bedroeg in de periode 2010-2012. De asterisk duidt de métiers aan waarvoor geen gedetailleerde aanvoeranalyse werd uitgevoerd. De tabel geeft aan dat
  mogelijke conflicten tussen visserijactiviteiten en visserijmaatregelen het meest waarschijnlijk zijn in zone 1 voor de Belgische garnaal- en boomkorvisserij, in zone 2 voor de Belgische garnaalvisserij en Nederlandse boomkorvisserij en in zones 3 en 4 voor de Nederlandse boomkorvisserij. Visserijmaatregelen in deze gebieden kunnen potentieel een invloed hebben op de vangsten van garnaal, tong, schol en bot. Het zou nuttig zijn om deze gegevens te integreren met socio-economische gegevens en ecologische gegevens om de conflictanalyse te vervolledigen.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek
  Volume156
  Aantal pagina’s302
  PublicatiestatusGepubliceerd - feb.-2014

  Publicatie series

  NaamILVO mededeling 156
  UitgeverijILVO
  ISSN van elektronische versie1784-3197

  Dit citeren