Brongerichte technieken voor de verbetering van de binnenluchtkwaliteit en de bepaling van luchtemissies uit de varkenshouderij

Tim Ulens

  Onderzoeksoutput: ScriptieDoctoraatsscriptie - Doctoraatsscriptiepeer review

  81 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De afgelopen decennia vond er een intensivering van de varkenshouderij plaats. Dit heeft
  geleid tot lokaal verhoogde polluentemissies en daarbij horende nadelige gevolgen voor het
  milieu en de menselijke gezondheid. Reductietechnieken zijn nodig om deze nadelige
  gevolgen te verminderen. Idealiter zouden deze reductietechnieken zoveel mogelijk
  polluenten tezelfdertijd moeten reduceren. Daarnaast zouden betaalbare (brongerichte)
  reductietechnieken in de stal moeten verkozen worden boven end-of-pipe technieken
  omdat deze laatste de binnenluchtkwaliteit niet verbeteren. Momenteel worden meestal
  langdurige en dure metingen ingezet om het potentieel van reductietechnieken in te
  schatten en om emissiefactoren (EF) te bepalen, die nodig zijn om een wettelijke erkenning
  te verkrijgen als emissiearme techniek. Om innovatie te stimuleren, zijn goedkopere
  evaluatiemethodes aangewezen.
  In dit proefschrift werden de volgende hoofdaspecten onderzocht:
  (1) de invloed van brongerichte technieken op meerdere polluenten in varkensstallen,
  gebruik makende van een multi-polluent onderzoeksaanpak.
  (2) de correlaties tussen de verschillende polluenten in varkensstallen.
  (3) de beoordeling van verkorte procedures voor het meten van ammoniak (NH3) emissies
  uit varkensstallen om de innovatie van reductietechnieken te stimuleren.
  De belangrijkste polluenten in de varkenshouderij zijn NH3, de broeikasgassen methaan (CH4)
  en distikstofoxide (N2O) en fijn stof (PM: PM10, PM2.5 en PM1). Het belang van deze
  polluenten in de Vlaamse emissieproblematiek, hun invloed op de omgeving en de
  menselijke gezondheid, evenals hun bronnen binnenin veestallen wordt besproken in
  hoofdstuk 1. Dit hoofdstuk geeft ook een overzicht van de belangrijkste wetgeving
  aangaande polluentemissies en reductiedoelen. Zowel reductietechnieken in de stal als endof-
  pipe technieken worden kort besproken, evenals technieken en strategieën om
  polluentemissies te meten.
  Hoofdstuk 2 richt zich op brongerichte technieken en de correlaties tussen de
  binnenluchtconcentraties van de verschillende polluenten in varkensstallen.
  In hoofdstuk 2.1 werd het effect nagegaan van twee reinigingsprotocols en twee
  stalsystemen op de binnenluchtconcentraties van de polluenten. In deze studie werden er
  geen significante verschillen in binnenluchtconcentraties van NH3, CO2, CH4, N2O of PM
  gevonden over een volledige mestronde wanneer de hokken enkel gekuist werden met
  bezems en stofzuigers of met bezems en stofzuigers, gevolgd door een inweekstap met
  water en het grondig kuisen met een hogedrukreiniger. Dit was een teken dat het toepassen
  van een droge reiniging mogelijk al voldoende was om de polluentconcentraties te
  verminderen. De binnenluchtconcentraties aan N2O en PM1 waren significant lager wanneer
  de droge reiniging werd toegepast en enkel de eerste maand na reiniging in beschouwing
  werd genomen. Het was niet geheel duidelijk of het verschil in N2O binnenluchtconcentraties
  echt het gevolg was van het gebruik van verschillende reinigingsprotocols of eerder het
  gevolg was van het ontbreken van data tijdens bepaalde periodes in de eerste maand. Er
  werd verondersteld dat meer dan de helft van de PM1 binnenluchtconcentraties afkomstig
  was van buitenaf. Dit kan, in combinatie met het vier weken verschil in startdatum tussen de
  rondes met droge en natte reiniging, deels de onverwacht lagere PM1
  binnenluchtconcentraties verklaren bij toepassing van het droge reinigingsprotocol. In
  vergelijking met een conventioneel stalsysteem resulteerde het gebruik van een wettelijk
  erkend ammoniakemissiearm (LAE) stalsysteem, gebaseerd op partiële roostervloeren en
  schuine putwanden, enkel in verlaagde CH4 binnenluchtconcentraties wanneer de volledige
  mestronde in beschouwing werd genomen. Er werd geen effect op de andere
  binnenluchtconcentraties waargenomen. De lagere CH4 binnenluchtconcentraties in het LAE
  stalsysteem kunnen het resultaat zijn van een versnelde afvoer van mest via een overloop.
  Het was evenwel opmerkelijk dat geen significante verschillen in NH3 concentratie werd
  waargenomen tussen het LAE stalsysteem en het conventionele stalsysteem. De hogere
  vervuilingsgraad van de volle vloer in het LAE stalsysteem speelde hierin mogelijk een rol.
  De uitgebreide dataset, verkregen in de bovenstaande studie, werd vervolgens gebruikt om
  correlaties tussen de verschillende gassen en PM fracties te bepalen en om de
  deeltjesgrootteverdeling (PSD) van het fijn stof te beschrijven (hoofdstuk 2.2). Er werden
  hoge correlaties gevonden tussen de binnenluchtconcentraties van NH3, CO2 en CH4. De
  correlatie van deze gassen met de N2O binnenluchtconcentratie was lager. De hoge
  correlaties tussen NH3, CO2 en CH4 kunnen mogelijk het gevolg zijn van de gelijkaardige
  manier waarop deze gasconcentraties toenemen wanneer de dieren groeien, al kan een
  invloed van het ventilatiepatroon op de gasconcentraties niet uitgesloten worden. Het
  ongeveer constant blijven van de N2O binnenluchtconcentraties gedurende de mestrondes is
  mogelijk de uitleg voor de lagere correlaties tussen NH3, CO2 en CH4 aan de ene kant en N2O
  aan de andere kant. Zeer hoge correlaties werden gevonden tussen de PM10 en PM2.5
  binnenluchtconcentraties. Dit kan deels verklaard worden door het feit dat PM2.5 een
  substantieel deel is van PM10. Afhankelijk van het meetinstrument werden er hoge (Grimm
  spectrometers) of lage (GrayWolf Particle Counters) correlaties gevonden tussen de PM10 en
  PM2.5 binnenluchtconcentraties aan de ene kant en de PM1 binnenluchtconcentraties aan de
  andere kant. In het algemeen werden er lage correlaties gevonden tussen de verschillende
  gassen en verschillende stoffracties. Dit duidt op een verschillend gedrag van gassen en fijn
  stof in de lucht.
  Het was opvallend dat er geen grote verschillen in PSD van fijn stof gevonden werden tussen
  de verschillende stalsystemen of wanneer een verschillend reinigingsprotocol werd
  toegepast. Hoewel de totale massa aan deeltjes (PM concentraties) significant veranderde
  (gedurende een dag en gedurende een mestperiode), bleef de PSD ongeveer dezelfde.
  Het effect van maalgrootte en pelletering van het varkensvoer was een derde brongerichte
  reductietechniek die werd bestudeerd in dit proefschrift (hoofdstuk 2.3). In compartimenten
  met gepelleteerd voer waren er hogere PM10, PM2.5 en PM1 binnenluchtconcentraties in
  vergelijking met compartimenten met meelvoer. Gezien pelletering als een tweede maalstap
  wordt gezien, kan het pelleteerproces tot verdere verfijning van het voer geleid hebben. Dit
  werd bevestigd door middel van een natte zeefanalyse. Verder kan het afbrokkelen van de
  pellets in de voederbakken er toe geleid hebben dat een fijn poeder achterbleef in deze
  voederbakken. Extra testen in het labo werden uitgevoerd om aanvullende verklaringen te
  vinden voor deze onverwachte bevindingen. De resultaten van de droptest gaven aan dat
  meelvoer hogere PM10 concentraties veroorzaakte in vergelijking met gepelleteerd voer.
  Kleine of geen verschillen in PM2.5 en PM1 concentraties werden gevonden. De droptest
  moet echter eerder gezien worden als een goede maatstaf voor het oppervlakkige (“los”) fijn
  stof, aanwezig op de pellets. Daarom werd er aanvullend een schudtest uitgevoerd, in een
  poging om de wrijvingen tussen de verschillende pellets in het voeder te simuleren. De
  resultaten van deze schudtest toonden aan dat hogere PM10 concentraties bekomen werden
  met het gepelleteerd voeder in vergelijking met het meelvoeder. Opnieuw werden er kleine
  of geen verschillen in PM2.5 en PM1 concentraties gevonden. Het fijn malen van de voeders
  leidde tot hogere PM10 concentraties in vergelijking met het grof malen van de voeders. Dit
  effect was evenwel kleiner dan het effect van het pelleteren van de voeders. Dit kan
  mogelijk te wijten zijn aan het feit dat niet alle ingrediënten gemalen werden in de voeders
  omdat sommige ingrediënten reeds vooraf zeer fijn waren of in een vloeibare vorm
  toegevoegd werden. Het verschil in PM binnenluchtconcentraties tussen beide
  gepelleteerde voeders kan ook veroorzaakt zijn door een verschil in hardheid van de pellets:
  pellets van het grof gemalen voer waren harder dan pellets van het fijn gemalen voer.
  Bij biggen die meelvoeders kregen, werd een hogere gemiddelde dagelijkse voederopname
  en een slechtere voederconversie waargenomen ten opzichte van biggen die gepelleteerde
  voeders kregen. Er werd geen effect van de maalgrootte op de voederconversie gevonden.
  Biggen die het fijn gemalen meelvoer kregen, hadden een lagere gemiddelde dagelijkse
  groei, en bijgevolg een lager lichaamsgewicht op 9 weken, dan de biggen die één van drie
  anders voeders kregen.
  In hoofdstuk 3 werden er een aantal verkorte meetstrategieën onderzocht om een NH3 EF te
  schatten voor varkensstallen. Gebaseerd op de uitgevoerde simulaties kon er besloten
  worden dat het mogelijk was om een EF te schatten met een relatieve fout van maximum
  15 % door gebruik te maken van verkorte meetstrategieën. Afhankelijk van de gebruikte
  dataset waren er hiervoor 21 tot 27 24-uursperioden, 20 tot 29 48-uursperioden, 13 tot 15
  7-dagen perioden of 27 tot 84 grab samples nodig. Een geschatte EF met een relatieve fout
  van maximum 15 % kon ook bekomen worden door wekelijks een grab sample te nemen op
  een willekeurige werkdag gedurende 28 tot 32 weken.
  Een overzicht van de technische problemen die men kan ondervinden tijdens gas- en fijn
  stofmetingen in het algemeen en in dit proefschrift in het bijzonder, is gegeven in hoofdstuk
  4.
  In de algemene discussie (hoofdstuk 5) wordt de doeltreffendheid van brongerichte
  technieken en hun toekomst als reductietechnieken geëvalueerd. Verder wordt ook het
  economisch voordeel van het gebruik van gepelleteerde voeders becijferd. De winst, zowel
  in tijd als in geld, voor de meest belovende verkorte meetstrategieën werd ook berekend.
  Aan het einde van dit hoofdstuk worden er een aantal suggesties voor verder onderzoek
  voorgesteld.
  Vertaalde titel van de bijdrageBrongerichte technieken voor de verbetering van de binnenluchtkwaliteit en de bepaling van luchtemissies uit de varkenshouderij
  Oorspronkelijke taalEngels
  Plaats van publicatieGent
  Uitgever
  ISBN’s in drukversie978-90-5989-771-7
  PublicatiestatusGepubliceerd - 6-feb-2015

  Dit citeren