Brussel als kans! Win-wins voor het Pajottenland op vlak van landbouw, kernversterking en recreatie

Elke Vanempten, Anna Verhoeve, Valerie Dewaelheyns

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  122 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Deze beleidsondersteunende opdracht kadert in de ontwikkeling van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Dit beleidsplan wordt momenteel uitgewerkt door de Vlaamse Overheid op basis van het Groenboek Ruimte Vlaanderen, gelanceerd in 2012. Om de concepten van het Groenboek af te toetsen worden gebiedsgerichte oefeningen uitgevoerd. Een van de tien gebieden waar zo’n gebiedsgerichte oefening uitgevoerd wordt, is het Pajottenland. De landbouwstreek Pajottenland bevindt zich in de invloedssfeer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Residentialisering en de aanwezigheid van hobbylandbouw zet de resterende open ruimte en professionele landbouw onder druk. Tegelijkertijd heeft de Brusselse stedeling ook nood aan dat open landbouwlandschap dat zo nabijgelegen is. De mogelijkheden voor lokale voedselproductie, recreatie, zorgboerderijen en educatieve projecten bieden een noodzakelijke aanvulling op de metropolitane voorzieningen van de hoofdstad.

  De algemene doelstelling van dit expertenadvies was na te gaan hoe ruimtelijke planning een ondersteunde rol kan spelen in het creëren van een (levenskrachtig en veerkrachtig en platteland door in te spelen op de huidige functionele stad-land relaties tussen het Pajottenland en Brussel. Deze opgave vertrok daarom vanuit een zoektocht naar functionele stad-land relaties om zo kansen te detecteren voor het behouden en verder uitbouwen van een levenskrachtig platteland nabij de stad. De analyse toont dat in het Pajottenland talrijke kansen zich aandienen om het evenwicht tussen stad en platteland te verbeteren, om de streekidentiteit en de vitaliteit van de streek te versterken. Naast de identificatie van thematische kansen in de verschillende functionele stad-landrelaties (punt 4), worden in de conclusies bijkomende thema-overschrijdende kansen voor het Pajottenland en andere stadsnabije plattelandsstreken in Vlaanderen geformuleerd. Tot slot wordt kort ingaan op drie strategische kansen voor een alliantie van stad en land in ruimtelijk beleid.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijRuimte Vlaanderen
  Aantal pagina’s58
  PublicatiestatusGepubliceerd - 15-jul.-2015

  Dit citeren