Current distribution and population dynamics of Mnemiopsis leidyi populations in the Belgian part of the North Sea and Westerschelde estuary

Lies Vansteenbrugge, Kristian Hostens, Marleen De Troch, Magda Vincx

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresGepubliceerd abstractpeer review

    44 Downloads (Pure)

    Zoekresultaten