Derogatie in het Vlaamse mestbeleid

Bart Van der Straeten, Maarten De Boever, Jeroen Buysse, Dakerlia Claeys, Ludwig Lauwers, Guido Van Huylenbroeck

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

38 Downloads (Pure)

Uittreksel

Het mestbeleid blijft de landbouwsector beroeren. Recent is MAP IV goedgekeurd. Het is de zoveelste aanpassing en verstrenging van het Mestdecreet dat 20 jaar geleden ingang vond. MAP IV legt strenge randvoorwaarden op voor het gebruik van mest. Deze bemestingsnormen zijn gebaseerd op de Europese normen van de Nitraatrichtlijn. Enkel via een gemotiveerde aanvraag kan Vlaanderen een afwijking, of de zogenaamde derogatie, bekomen. Een derogatie laat toe rekening te houden met de betere gewasopbrengsten in onze streken om zo meer dierlijke mest per eenheid oppervlakte te kunnen gebruiken. In deze ILVO-publicatie worden de mogelijke effecten van een dergelijke derogatie geanalyseerd. Wat zijn de potentiële effecten als er maximaal gebruik wordt van gemaakt, en wat leren we uit de voorbije periode van derogatie? Landbouwers blijken namelijk niet massaal van deze afwijkingsmogelijkheidgebruik te maken. Wat blijft er nog over van de potentiële meerwinst van derogatie als het werkelijk gedrag van landbouwers meegerekend wordt?
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek
Aantal pagina’s47
PublicatiestatusGepubliceerd - mrt.-2011

Publicatie series

NaamILVO - mededeling
UitgeverijILVO
Nr.88
ISSN van elektronische versie1784-3197

Dit citeren