Het gebruik van productie-economie om dierziekten te relateren aan landbouw-bedrijfsprestaties : Een casus over maagdarmworm infecties bij volwassen melkvee

Mariska van der Voort

  Onderzoeksoutput: ScriptieDoctoraatsscriptie - Doctoraatsscriptie

  5 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Een veranderende socio-economische omgeving daagt melkveehouders uit competitief te blijven en de diergezondheid op het bedrijf te verhogen. Het maken van de juiste economisch-epidemiologische beslissing vraagt om een interdisciplinaire aanpak die zich focust op het individuele bedrijf. Bij productieziekten in melkvee is de melkveehouder de beslissingsnemer, omdat productieziekten meestal worden veroorzaakt door management. Vaak worden productieziekten echter niet beschouwd als een probleem, omdat dierziektes meestal verborgen blijven of langzaam in het management sluipen. Bij de bestrijding van productieziekten moet daarom niet alleen het negatieve effect van de ziekte zichtbaar zijn, maar ook de meerwaarde van mogelijke controle strategieën. In dit doctoraatonderzoek staan de economische impact van maagdarmworminfecties en wormcontrole strategieën centraal. Het doel is om op individueel bedrijfsniveau betere beslissingen te kunnen nemen rond wormcontrolestrategieën die ook vanuit een economisch oogpunt interessant kunnen zijn. Er zijn verschillende methoden beschikbaar om de economische impact van dierziekten en/of controlestrategieën te bepalen. Echter belemmeren bestaande toepassingen een effectieve economisch-epidemiologische beslissing. Ten eerste falen de methoden erin om rekening te houden met algemene productie-economische beslissingen. Ze veronderstellen geen productiefunctie maar een lineaire relatie tussen de inputs en outputs van het bedrijf. Voorbeelden van inputs zijn voeder, diergezondheidskosten en arbeid en outputs zijn vlees en melk. Ten tweede komen bestaande studies vaak met algemene resultaten en negeren het individuele karakter van de bedrijven. Door de verschillen tussen bedrijven, wijken algemene economische impactgegevens van dierziekten en controlestrategieën af van wat de individuele melkveehouder in de praktijk ervaart. De werkelijke economische impact op bedrijfsniveau hangt onder meer af van de infectiedruk, de voederstrategie en de prijzen voor voeder en melk. Het ontbreken van de bedrijfsspecificiteit in economische analyses compliceert het nemen van optimale beslissingen op individueel bedrijfsniveau. In dit doctoraatsproefschrift wordt onderzocht hoe economische en epidemiologische gegevens kunnen gecombineerd worden in een productie-economisch kader op individueel bedrijfsniveau. Dit doctoraat toont aan dat een gecombineerd gebruik van economische en epidemiologische informatie mogelijk is voor beslissingsondersteuning, maar dat deze combinatie niet vanzelfsprekend is. Inzichten worden geleverd in het gecombineerd gebruik van economische en epidemiologische data, verschillende methoden om dit te doen en een vertaling van onze resultaten naar beslissingsondersteuning in de praktijk. Een dergelijk beslissingsondersteunende tool zou zich moeten focussen op het individuele bedrijf, omdat zowel de bedrijfsprestatie als de relaties tussen maagdarmworminfecties en de bedrijfsprestatie zeer bedrijfsspecifiek zijn.
  TaalEngels
  Gedrukte ISBN's978-90-5989-768-7
  StatusGepubliceerd - jan-2015

  Dit citeren