Hoe zit het in Vlaanderen met fosfor?

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

  Uittreksel

  Fosfor is een noodzakelijk nutriënt voor gewassen, maar teveel fosforbemesting kan bijdragen tot de eutrofiëringsproblematiek in oppervlaktewater. Onder impuls van Europa werden normen voor fosforconcentraties in water opgesteld, en deze worden algemeen overschreden in Vlaanderen. Bijgevolg komt er steeds meer druk op het gebruik van fosfor in de landbouw. In een reeks over fosfor wordt dieper ingegaan op de fosforproblematiek voor landbouw en milieu. De komende weken wordt telkens één onderwerp uitvoerig behandeld:
  1. Fosforbeschikbaarheid voor het gewas. Hoe wordt fosforbeschikbaarheid gemeten? Is alle fosfor in de bodem beschikbaar voor het gewas? Hoe wordt een fosforbemestingsadvies opgesteld? Daalt de gewasopbrengst bij verminderde fosforbemesting?
  2. Mogelijkheden om fosforbeschikbaarheid in de bodem te verhogen. Welke maatregelen kunnen er genomen worden op vlak van bodemmanagement? Kunnen biologische maatregelen (plant, micro-organismen, schimmels) de fosforbeschikbaarheid doen toenemen? Met welke bemesting en bemestingstechniek wordt het meeste effect bekomen?
  3. Fosfor in water en de rol van landbouw daarin. Welke normen voor fosforconcentraties in water zijn er? Hoe hoog zijn de fosforconcentraties in Vlaanderen, zijn er evoluties in de tijd waarneembaar? Wat is het aandeel van landbouw op de fosforbelasting van oppervlaktewater? Hoe komt fosfor vanuit landbouwbodems in waterlopen terecht en wat zijn de bepalende factoren?
  4. Maatregelen om fosforverliezen vanuit landbouw te beperken. Hoe kan verdere vermindering van fosforbemesting de fosforverliezen vanuit landbouw beperken? Zijn er alternatieve maatregelen om de fosforconcentraties in waterlopen te verlagen? Hoe snel kunnen er effecten in de waterlopen waargenomen worden?
  5. Nieuwe wetgeving rond fosforbemesting in MAP5. Worden de normen voor fosforbemesting verder verlaagd? Zijn er bodemstaalnames nodig? Wordt alle fosfor in kunstmest, drijfmest, stalmest en compost in rekening gebracht?
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftBoer & Tuinder
  Exemplaarnummer9
  Pagina's (van-tot)20-20
  Aantal pagina’s1
  ISSN0772-7054
  PublicatiestatusGepubliceerd - 27-feb.-2015

  Dit citeren