Impact van het langetermijn bemesten met verschillende organische meststoffen op fosforuitspoeling

  Onderzoeksoutput: ScriptieDoctoraatsscriptie - Doctoraatsscriptiepeer review

  346 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Vele landbouwbodems in Vlaanderen hebben door overbemesting in het verleden een fosfor (P)-gehalte hoger dan noodzakelijk voor optimale gewasopbrengsten, en zijn zodanig hoog dat P kan “weglekken” naar het aquatische milieu. Dat kan o.a. algenbloei veroorzaken in het oppervlaktewater. Ondanks de inspanningen van de landbouwsector met een sterke daling in meststoftoediening sinds de jaren ‘90, blijft het P-verlies te hoog. De bodemvruchtbaarheid daarentegen blijkt in het gedrang te komen door een daling van het organische stofgehalte van de bodem in de laatste decennia. Inspanningen zijn noodzakelijk om dit organisch stofgehalte op peil te houden. Dat kan met organische meststoffen, maar die bevatten dan weer P. Er zijn echter wel verschillen tussen verschillende types meststoffen qua mogelijkheden om organische stof in de bodem op te bouwen, en qua invloed op de mate waarin P beschikbaar wordt voor de gewassen of zal uitspoelen. Het is dus de kunst om deze organische meststoffen te gebruiken die het gehalte aan bodemorganische stof omhoog krikken, zonder dat de P-verliezen verder toenemen. Dit werd onderzocht door meerdere jaren op rij proefvelden in Vlaanderen en Frankrijk te bemesten met runderstalmest, GFT-compost, groencompost, boerderijcompost, runderdrijfmest en digestaten, en de resultaten naar bodemkwaliteit, P-gehaltes en snel beschikbare P onderling te vergelijken. P-verliezen werden bepaald aan de hand van laboratoriumexperimenten met bodemstalen van de bouwvoor van deze proefvelden.
  Zowel runderstalmest als compost op basis van plantenmateriaal zoals GFT-compost zijn bronnen van stabiele organische koolstof en zijn dus geschikt om het organische stofgehalte van de bodem op te krikken, en zo de bodemvruchtbaarheid te garanderen. Uit de veldproeven bleek echter dat stalmest zorgde voor een verhoging van het snel beschikbaar P in de bodem én voor een verhoogde P-uitspoeling. Dat was niet het geval bij compost, en dus kan de toepassing van compost een oplossing bieden voor bodems die al veel P bevatten. In bodems met een laag P-gehalte waar gewassen mogelijk te weinig snel beschikbaar P ter beschikking hebben, kan runderstalmest te verkiezen zijn boven compost.
  Tijdens het onderzoek werden alle resultaten van 5 veldproeven gebundeld, en bleek het mogelijk om uitspoeling te voorspellen aan de hand van metingen van het snel beschikbaar P in de bodem. De resultaten toonden ook aan dat deze bodemmetingen ook sterk onderhevig zijn aan seizoensafhankelijke schommelingen, waardoor de uitspoeling van P uit de bouwvoor slechts op een bepaald moment voorspeld kan worden. Door het model uit te breiden, zijn voorspellingen op langere termijn mogelijk.
  Vertaalde titel van de bijdrageImpact van het langetermijn bemesten met verschillende organische meststoffen op fosforuitspoeling
  Oorspronkelijke taalEngels
  ISBN’s in drukversie978-90-8826-388-0
  PublicatiestatusGepubliceerd - 5-jan-2015

  Dit citeren