Landbouw & Visserij en het milieu 2004

Hilde Wustenberghs, Ludwig Lauwers, Stijn Overloop

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

3 Downloads (Pure)

Uittreksel

Deze publicatie wil een beeld geven van de relatie tussen enerzijds de landbouw & visserij en anderzijds het milieu. Ze is tot stand gekomen als achtergronddocument bij het jaarlijkse Milieu- en Natuurrapport MIRA T (www.milieurapport.be). Het is de bedoeling om een wetenschappelijke verduidelijking en meer uitgebreide informatie te geven bij het overeenkomstige hoofdstuk in MIRA-T 2004. Er wordt dus een stand van zaken medio 2004 gegeven.
Dit document wil alle relevante effecten van landbouw- & visserijactiviteiten op het milieu beschrijven, zowel de milieuverstoringen, als de positieve effecten die de sector teweegbrengt. Daartoe worden kwantitatieve gegevens over de milieudruk (brongebruik en emissies) en de milieubaten (service) van de sector samengebracht met de onderliggende drijvende krachten ervan. Indicatoren van de onderliggende maatschappelijke activiteiten (D indicatoren, ‘driving forces’) en van de milieudruk (P-indicatoren, ‘pressure’) worden met elkaar vergeleken via indicatoren van eco efficiëntie. De evolutie van de indicatoren wordt getoetst aan beleidsdoelstellingen. Tenslotte worden de ingezette beleidsinstrumenten en genomen maatregelen geëvalueerd (R-indicatoren, ‘response’).
Vertaalde titel van de bijdrageAgriculture & Fisheries and the environment, 2004
Oorspronkelijke taalNederlands
Plaats productieBrussel
UitgeverijMinisterie van Vlaamse Gemeenschap, Centrum voor Landbouweconomie
Volume1.14
Aantal pagina’s171
PublicatiestatusGepubliceerd - jul.-2005

Publicatie series

NaamCLE publicaties
UitgeverijCentrum voor landbouweconomie
Volume1.14

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Landbouw & Visserij en het milieu 2004'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Dit citeren