Metropolitaan landschap als coalitie - Le paysage métropolitain en tant que coalition

Julie Mabilde, Elke Vanempten

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een boek/anthologie

  23 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Onder impuls van vele actoren en projecten verandert de open ruimte in Brussel en omgeving voortdurend. Eerder dan die veranderingen passief te ondergaan, bezit open ruimte heel wat capaciteiten om een actieve en structurerende rol op te nemen in een kwaliteitsvolle ontwikkeling van onze verstedelijkte ruimte. Dat uitgangspunt vormde de basis van het studiewerk binnen Metropolitan Landscapes. In plaats van te worden weggezet als een lege ruimte, restruimte of tegenhanger van verstedelijking, wordt open ruimte hier beschouwd als een integraal onderdeel van het stedelijk systeem en drager van een breed palet aan maatschappelijke functies en diensten. Dit uitgangspunt werd verkend en uitgediept in een ontwerpend onderzoek naar de open ruimte en de actoren werkzaam in het metropolitane gebied in en om Brussel. Hoewel de begrenzingen van ‘metropolitaan Brussel’ voer zijn voor discussie, onderzoeken we in deze studie het gebied dat het Brussels Gewest en de rand omvat. De randstedelijke open ruimte, gelegen in de frontlinie van ruimtespeculatie en op de overgang tussen meer verstedelijkt en landelijk gebied, kreeg daarbij speciale aandacht. Voor de realisatie van deze studie sloegen Leefmilieu Brussel, de Vlaamse Landmaatschappij, Brussel Stedelijke Ontwikkeling, Ruimte Vlaanderen, de Brusselse en de
  Vlaamse Bouwmeester de handen in elkaar. In een latere fase werd deze coalitie aangevuld met het Agentschap voor Natuur en Bos. Zo ontstond een bijzonder partnerschap tussen Brusselse en Vlaamse, stedelijke en ‘open ruimte’-administraties. Gezamenlijk verkennen ze de manier waarop een andere en gedeelde blik op de positie en rol van open ruimte in dit metropolitane gebied kan ontstaan. Deze studie, uitgevoerd in het kader van LABO
  RUIMTE, is slechts een eerste stap, een eerste verkenning van de materie, die voornamelijk wil aanzetten tot dialoog. In wat volgt wordt de bredere opzet van de studie gekaderd en een leeswijzer voor de volgende hoofdstukken van dit boek verschaft.
  TaalNederlands
  TitelMetropolitan Landscapes : Open ruimte als basis voor stedelijke ontwikkeling - Espace ouvert, base de développement urbain
  EditorsJulie Mabilde, Elke Vanempten, Stefan Devoldere, Celine Oosterlynck
  Aantal pagina's7
  Plaats productieBrussel
  Datum2015
  Pagina's10-17
  ISBN van geprinte versie 9789040303739
  StatusGepubliceerd - 2015

  Dit citeren