Ruimtelijke verankering van het agrocomplex in de provincie Antwerpen: Eindrapport

Sharyn Konings, Christel Claes, Anna Verhoeve, Eva Kerselaers

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  158 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De structuur en de dynamiek van de land- en tuinbouw wordt steeds meer bepaald door de relaties met de rest van de keten, aangezien de productie meer en meer geïntegreerd raakt met activiteiten en producten van de sectoren ervoor en erna (Van Dingenen et al., 2008). Het belang van deze keten en het ruimere agro business complex binnen de provincie Antwerpen wordt erkend door de selectie van het agrocomplex als economische speerpuntsector in het bestuursakkoord van de provincie Antwerpen ‘De provincie werkt voor U 2013-2018’

  In 2010 werd door Idea Consult de studie ‘De economische betekenis van het agrocomplex in de provincie Antwerpen’ opgemaakt. Binnen deze studie werden onder meer het direct, indirect en gerelateerd economisch belang van de land- en tuinbouwsector bepaald. Naast inzichten in de grootteorde van het agrocomplex, wordt aangetoond dat het tekort aan ruimte een belangrijk knelpunt is voor het economisch functioneren van zowel de landbouwsector als de agrocomplexbedrijven. De dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid wil om deze reden het agrocomplex onder de aandacht brengen van het Ruimtelijk beleid.
  Dit rapport beoogt door een gestructureerd inzicht te bieden in het agrocomplex binnen de provincie Antwerpen, een waardevolle insteek te bieden voor de opmaak van de Nota Ruimte.

  Concreet wordt in dit rapport het agrobusiness complex beschreven aan de hand van twee aspecten:
  - De grootteorde en ruimtelijke situering van het agrobusinesscomplex. Hierbij wordt nagegaan hoeveel bedrijven deel uitmaken van het agrobusiness complex binnen de provincie Antwerpen en wordt in kaartbeelden aangegeven waar deze gelegen zijn.
  - De kracht van het Agrobusiness complex. Naast het aantal bedrijven wordt de kracht van het ABC geduid door het netwerk tussen bedrijven te beschrijven. De kracht van het ABC is sterk verbonden met een historisch gegroeide cluster – ruimtelijke verankering – van bedrijven in de keten. Kortweg gezegd komt het erop neer dat de kracht van het agrocomplex erin bestaat dat het geheel meer is dan de som der delen.

  Het rapport bestaat uit twee grote delen. In het eerste deel wordt een basisinventaris opgemaakt van het agrobusiness complex van de provincie Antwerpen, in het tweede deel wordt het netwerk tussen de bedrijven besproken. Na een beschrijving van de methode worden de resultaten weergegeven en besproken voor de case rond pluimvee. In de bijlagen worden een aantal bijkomende kaarten opgenomen alsook meer uitgebreide cijfers en een beknopte beschrijving van de netwerken rond de sectoren rundvee, varkens en tuinbouw.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijProvincie Antwerpen, Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid (DLP) en het Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek (ILVO)
  Aantal pagina’s68
  PublicatiestatusGepubliceerd - 14-okt.-2016

  Dit citeren