Systeembeschrijving van het Vlaamse landbouw- en voedingssysteem: een nulmeting

Marianne Hubeau, Ine Coteur, Koen Mondelaers, Fleur Marchand

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportpeer review

  194 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Verduurzaming staat hoog op de maatschappelijke agenda. Overheden, bedrijven en middenveldorganisaties nemen allerhande initiatieven om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Zo heeft het ‘Nieuw Industrieel Beleid’ van de Vlaamse overheid, opgestart in 2011, de voedingsindustrie geïdentificeerd als één van de belangrijkste sectoren die de toekomst van de bestaande industrie verzekert door een transformatiebeleid naar een groener, socialer, creatiever en innovatiever industrieel weefsel. Globalisering, klimaatsverandering, schaarse hulpbronnen en vergrijzing vormen belangrijke uitdagingen voor de toekomst van een agro-voedingsketen. Zij oefenen druk uit op zowel de economische, de ecologische als de sociale performantie van de keten. Gezien de druk van deze maatschappelijke uitdagingen dringt de noodzaak tot verduurzaming van de agro-voedingsketen zich vandaag meer dan ooit op. Het project ‘Transformatie naar een duurzame landbouw en voeding’ wil op deze noodzaak inspelen en beoogt de verdere verduurzaming van de agro-voedingsketen te stimuleren. Transformatie wordt hierbij gedefinieerd als een strategie die vanuit de ketenspelers zelf oplossingen zoekt voor de verschillende uitdagingen die zich stellen. Deze oplossingen worden verder aangevuld met inzichten uit relevante niches die een extra duw kunnen geven richting verduurzaming. Het concept transformatie bevat hierbij drie belangrijke criteria: (i) de transformatie wordt aangestuurd door gemotiveerde regime-actoren die zichzelf willen heroriënteren, (ii) alle actoren worden betrokken en (iii) ontwikkelde niche-elementen worden geïmplementeerd, zodat een oplossing aan specifieke maatschappelijke druk kan geboden worden.

  Onderstaande mededeling is een systeembeschrijving van de Vlaamse agro-voedingsketen op vlak van duurzaamheid. Het eerste hoofdstuk verduidelijkt het concept transformatie en beschrijft de vernieuwde aanpak die gehanteerd werd om de systeembeschrijving uit te voeren. We combineren daartoe het gekende DPSIR-schema met de kapitalentheorie uit de ecologische economie. Het tweede hoofdstuk start met de bepaling van de systeemgrenzen en illustreert de algemene en enkele specifieke ketenstructuren. Daarna volgt een situering in de nationale, Europese en internationale context van waaruit drijvende krachten ontstaan die inwerken op de agro-voedingsketen. Het derde en laatste hoofdstuk omvat de effectieve nulmeting van de Vlaamse agro-voedingsketen. Deze systeembeschrijving werd uitgevoerd o.b.v. lopende initiatieven, bestaande studies, beleidsdocumenten en duurzaamheidsanalyses.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek
  Aantal pagina’s98
  PublicatiestatusGepubliceerd - mei-2015

  Publicatie series

  NaamILVO - mededeling
  Volume178
  ISSN van geprinte versie1784-3197
  ISSN van elektronische versie1784-3197

  Dit citeren